amely az Őrmezei Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

Elfogadás dátuma: 2005. január 10.
Jóváhagyás dátuma: 2005. március 02.
Felülvizsgálat dátuma: 2009. szeptember
Felülvizsgálat dátuma: 2013. március
Készítette: Őrmezei Általános Iskola
Ujkériné Diviák Mária igazgató OM 102796
Budapest, 1112 Menyecske utca 2.
Ujkériné Diviák Mária
Igazgató
Őrmezei Általános Iskola Házirend
2
Tartalomjegyzék
1 A házirend célja és feladata ................................................................................................ 3
2 Az Őrmezei Általános Iskola irányelvei ............................................................................ 3
3 A házirend hatálya .............................................................................................................. 3
4 A tanulói jogviszony létrejötte ........................................................................................... 4
4.1 A sorsolás menete ....................................................................................................... 4
5 Iskolai, tanulói munkarend ................................................................................................. 6
6 A tanulók jogai ................................................................................................................... 7
7 Tanulói kötelességek .......................................................................................................... 9
8 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje ................................................................................................................ 11
9 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében .................................................................................................. 12
9.1 Tanulói felelősök ...................................................................................................... 12
9.1.1 Osztályonként két-két hetes .............................................................................. 12
9.1.2 Naplófelelősök .................................................................................................. 12
9.1.3 Tantárgyi felelősök ........................................................................................... 13
10 Tanórán kívüli foglalkozások ....................................................................................... 13
10.1 Napközi otthon és tanulószoba ................................................................................. 13
10.2 Egyéb tanórán kívüli elfoglaltságok ......................................................................... 13
11 A tanulók közösségei ................................................................................................... 14
11.1 Az osztályközösség .................................................................................................. 14
11.2 Az iskolai diákönkormányzat ................................................................................... 15
11.3 Az iskolai diákközgyűlés ......................................................................................... 15
12 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szabályozó intézkedések ......... 15
13 Az iskolán kívüli rendezvények ................................................................................... 16
14 Jutalmazások ................................................................................................................ 17
15 Fegyelmező intézkedések ............................................................................................. 17
15.1 Fegyelmi eljárás ....................................................................................................... 17
15.2 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás ....................................................... 18
16 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei .................... 18
17 A házirend nyilvánossága ............................................................................................. 19
18 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai ............................................... 19
19 Az Őrmezei Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása ..................... 21
Őrmezei Általános Iskola Házirend
3
1 A házirend célja és feladata
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirend célja, hogy a tanulók és a szüleik megismerve azt, kövessék az intézmény általános irányelveit.
2 Az Őrmezei Általános Iskola irányelvei
Munkánk a tanulás, célunk a minél nagyobb tudás megszerzése.
Kötelességünknek érezzük, hogy iskolai feladatainkat legjobb tudásunknak
megfelelően végezzük el.
Társainkkal együtt dolgozunk iskolánk hírnevének öregbítéséért.
Vigyázunk magunk és társaink testi épségére és tulajdonára.
Megóvjuk az iskolánk épületét, környezetét és a berendezési tárgyait.
A társas életünkben megtartjuk a kulturált viselkedés szabályait.
3 A házirend hatálya
E házirend előírásai kötelező érvényűek az Őrmezei Általános Iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és minden alkalmazottjára.
A házirend előírásai azokra az iskolai, és az iskolán kívüli szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
4
4 A tanulói jogviszony létrejötte
A 20/2012. EMMI Kormányrendelet 22-25. § alapján érvényesül az intézményben.
A kormányhivatal minden év február utolsó napján tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területen működő általános iskolákat a kijelölt körzetről.
Az iskolai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt ad ki a beiratkozás első napját megelőző harminc nappal.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a kormányhivatal által meghatározott időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagyválasztott iskola első évfolyamára.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni agyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Amennyiben a beíratni kívánt gyermek körzeten kívüli, úgy a beiratkozáskor írásbeli kérelmet is be kell nyújtani.
Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye azon a településen vagy körzetben van ahol az iskola telephelye.
Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
Sorsolás nélkül is felvehető, akinek ezt különleges helyzete indokolja:
a) Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
b) Testvére az adott intézmény tanulója, szülője az adott intézmény tanulója volt,
vagy
c) Munkáltató igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található.
Intézményünk a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét írásban értesíti
gyermeke iskolai felvételével kapcsolatos döntéséről.
4.1 A sorsolás menete
1. Intézményünk a sorsolás helyéről és idejéről írásban értesíti az érintett tanulókat, kiskorúak szüleit.
2. A sorsoláson azok vehetnek részt, akik felvételi kérelmet nyújtottak be intézményünk felé, és az előre meghatározott helyen és időpontban személyesen megjelentek.
3. A sorsoláson jelen van az intézmény vezetősége, jegyzőkönyvvezető és az érintett gyermekek szülei, gondviselőjük.
4. A sorsolás megkezdése előtt jelenléti íven rögzítik a jelenlévőket, melyet a jegyzőkönyvvezető a sorsolás megkezdésekor csatol a jegyzőkönyvhöz, mint dokumentumot.
5. Ezután a megjelent, sorsolásban érintett gyermekek neve a jelenlévők előtt felkerül a sorsolási cédulákra.
6. A megírt cédulák egyenként bekerülnek a sorsolási urnába.
7. Amennyiben az összes érintett név bekerült az urnába, a sorsolást az intézményvezető végrehajtja.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
5
8. A kisorsolni kívánt férőhelyek számának megfelelő számú húzást végez el egyenként.
9. A kihúzott cédulán álló nevet hangosan felolvassa majd a cédulát átadja a jegyzőkönyvvezetőnek, aki a jegyzőkönyvben rögzíti az adatokat és mint dokumentumot csatolja a jegyzőkönyvhöz.
10. Intézményünk a tanulót, a kiskorú szülőjét írásban értesíti a sorsolás lezajlásáról és eredményéről.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
6
5 Iskolai, tanulói munkarend
1. Szorgalmi időben az iskola épülete hétfőtől péntekig 6.45 órától 18.00 óráig van nyitva, 7.00 órától 17.00 óráig pedagógusi felügyeletet biztosítunk.
2. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 7.30 órától 15.30 óráig lehetséges.
3. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint működik.
4. A tanév rendjéről és a rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, valamint az iskolai rendezvények, ünnepek rendjéről a nevelőtestület (a Diákönkormányzattal egyetértésben) az éves program elfogadásakor dönt, és ezt az igazgató a tanévnyitón, az osztályfőnök az első tanítási napon a tanulókkal, a szülői értekezleten a szülőkkel közli.
5. A tanulóknak 15 perccel az órarendben előírt első foglalkozás előtt kell az iskolába érkezni. Késés esetén, az a tájékoztató füzetbe bejegyzésre kerül. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni.
6. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanulónak haladéktalanul be kell menni a tanórára.
7. Az iskolába érkezés után a diákok az intézményt csak írásos igazgatói engedéllyel hagyhatják el.
8. Iskolánkban a csengetést jelzőcsengő előzi meg, mely a tanulóknak a sorakozást vagy a tanteremben az órára való felkészülést jelenti.
9. A jelző csöngetéskor a tanteremben vagy a szaktanterem (informatika, kémia, technika terem, tornaterem) előtt kell tartózkodniuk a tanulóknak.
10. Az iskolánkban a tanítási órák és óraközi szünetek rendje:
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 10.00 - 10.45
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.50 - 12.35
6. óra 12.45 - 13.30
11. Az iskola épületében napközi és tanulószoba működik.
12. A napközi a tanulók órarendjétől függően 11.40 órától 16.30 óráig tart.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
7
13. A tanulószoba hétfőtől péntekig 14.00 órától 16.00 óráig vehető igénybe a 7. és a 8. évfolyamosok számára.
14. Az idegenek csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskolában.
15. Az utolsó tanítási óra után a tanuló csak akkor tartózkodhat az iskola épületében, ha:
 az iskolában étkezik
 napköziben vagy tanulószobai foglalkozáson vesz részt
 szakköri, énekkari, sportköri foglalkozáson vesz részt
 diákköri foglalkozáson vesz részt
 a könyvtárban művelődik
 iskolai programon vesz részt
 zeneiskolai foglalkozáson vesz részt
16. A szülők reggel az iskola portájáig kísérhetik gyermeküket. Ügyintézés céljából a titkárságot felkereshetik. A délután az aulában várakozhatnak gyermekükre.
17. Tűzriadó esetén a folyosón és a tantermekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet betartva a felügyelő tanár utasításait.
18. Minden tanév végén az iskola a tájékoztató füzeten keresztül írásban közli a szülőkkel a következő tanév tankönyveinek és taneszközeinek várható költségeit, valamint a befizetés módját és idejét. A várható költségeket egyeztetni kell az Iskolaszék tagjaival.
6 A tanulók jogai
Az alábbi jogok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. (Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 45.§-a)
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
 színvonalas oktatásban részesüljön. Az osztályfőnök, szaktanár tanév elején tájékoztatja a tanulókat a Pedagógiai Programban rögzített tantárgyi követelményekről (modulokról) és az értékelés szempontjairól
 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, de a tanuló sem korlátozhat másokat jogai érvényesítésében
 nem lehet hátrányosan megkülönböztetni, testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek, bánásmódnak alávetni
Őrmezei Általános Iskola Házirend
8
 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön
 a tantárgyválasztás jogával élve a szülővel közösen eldönthesse, hogy az angol vagy a német nyelvet választja. Két első osztály esetén a szülő lehetőséget kap a tanító kiválasztására. Az iskolavezetés a változtatás jogát fenntartja
 az osztálynaplóba bekerülő, rá vonatkozó bejegyzésekről (érdemjegy) folyamatosan értesüljön
 tudjon minden témazáró dolgozatról a megírás napját megelőző héten
 dolgozatait két héten belül értékelve visszakapja
 egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet ne írassanak vele
 a bejegyzés céljából elkért tájékoztató füzetét aznap, indokolt esetben a lehető legrövidebb időn belül visszakapja
 szükség esetén korrepetálást kérjen bármely tantárgyból
 magántanuló legyen, továbbá, hogy megfelelő indokkal kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését
 érdeklődésének megfelelően diákkörökbe -szakkör, énekkar, sportkör, művészeti csoport- járjon, ilyenek szervezését kezdeményezhesse. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt
 tanulmányi előmenetelének segítésére 7. osztálytól igénybe vegye a tanulószobát
 a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról
 részt vegyen a Diákönkormányzat munkájában
 az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthasson, bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselő útján a diáktanácsban, a
Őrmezei Általános Iskola Házirend
9
diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint, és joga van feltett kérdéseire az érintettektől érdemi választ kapni
 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén
 az általa előállított termékek, dolgok, alkotások után -az iskola által történő értékesítés esetén- a munkájának megfelelő díjazásban részesülhessen
 a család helyzetétől függően, amennyiben állami támogatásra jogosult és azt a megadott határidőig igazolta, ingyenes tankönyvellátásra, illetve kedvezményes étkezésre tarthat igényt. Egyéb támogatási lehetőségekről az osztályfőnöke ad tájékoztatást
 a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha a tanulót a tanulói jogok gyakorlásában sérelem éri, az osztályfőnökhöz, a szaktanárhoz, az igazgatóhelyetteshez vagy az igazgatóhoz fordulhat jogorvoslatért, vagy gondviselője révén eljárást indíthat
 a jogok gyakorlásához szükséges információkat a tanulók megkaphatják:
az osztályfőnöktől
a szülőtől
a diákönkormányzatot segítő pedagógustól.
7 Tanulói kötelességek
Minden tanuló kötelessége, Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 46.§-a alapján, hogy
 az emberi együttélés szabályait betartsa, ne önbíráskodjon, az iskola felnőtt dolgozóinak és társainak személyiségi jogait tiszteletben tartsa
 a tanára által adott tanulmányi munkát képességei szerint maradéktalanul elvégezze, akár iskolai, akár otthoni munkáról van szó
 fegyelmezett magatartásával, hozzáállásával a tanítási órák, iskolai foglalkozások sikerét elősegítse, mivel minden diáknak joga van, hogy nyugodt körülmények között tanulhasson, dolgozhasson
 a tájékoztató füzetet minden tanítási napra elhozza, és tanári kérésre átadja. A bejegyzéseket a szülővel (gondviselővel) egy héten belül alá kell íratnia. A tájékoztató füzet hanyag kezelése, elvesztése büntető fokozatot von maga után
Őrmezei Általános Iskola Házirend
10
 a tanuláshoz szükséges felszerelést biztosítsa
 iskolán kívüli tevékenységet csak tanítási időn kívül folytathat a tanuló
 nagyobb értékű tárgyat (mobiltelefont, táblagépet, E-book-ot) csak saját felelősségre hozhat magával. Mobiltelefonját tanítási időben nem kapcsolhatja be. Amennyiben e szabályt megszegi, a tanuló köteles az engedély nélküli tárgyat leadni az iskolatitkár irodájába megőrzésre a tanítás végéig. Ha ez több alkalommal fordul elő, ezeket a tárgyakat a pedagógus csak a szülőnek adja vissza
 tanításhoz nem tartozó felszerelést (játék, rádió, híradástechnikai eszközt, nagy értékű ékszert, számottevő pénzt) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre tanári engedélye van. Az elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget
 a tanulónak kötelessége az év elején elkezdett diákkört –szakkör, énekkar, sportkör, művészeti csoport- a tanév végéig látogatni, illetve versenyeken, fellépéseken részt venni öregbítve iskolánk hírnevét
 ünnepélyeken fiúknak sötét szövetnadrág, fehér ing, lányoknak sötét szoknya (nadrág) és fehér blúz a kötelező
 a tanuló köteles az iskolai rendezvényeken a házirend szabályai szerint viselkedni.
 a testnevelési órákon, sportfoglalkozásokon az utcai ruházat helyett sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, zokni, tornanadrág, melegítő) kell viselnie. Ezeken a foglalkozásokon a fokozott balesetveszély miatt nem hordhatnak karórát, gyűrűt, nyakláncot és lógó fülbevalót
 a tanuló kötelessége az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, vigyázni az épület, a tantermek tisztaságára. Az iskolában okozott kárt az okozó tanuló (eltartója) köteles megtéríteni.
 a váltócipő használata az alsó tagozaton a tanév elejétől, felső tagozaton az osztályfőnök döntésétől függő időponttól kötelező.
 az iskolából való távolmaradásra rendkívüli esetben a szülő személyesen vagy írásban kérhet engedélyt félévenként legfeljebb 3 napra az osztályfőnöktől, több napra írásban az iskola igazgatójától
 a mulasztásokat 3 napon belül igazolni kell. Három mulasztott napot a szülő minden félévben egyszer igazolhat. Háromnál több napot csak orvos igazolhat. Az orvosi igazolást, felső tagozatos diák esetében, a szülőnek is alá kell írnia.
 a hiányzás első napján a tanuló vagy gondviselő köteles értesíteni az iskolát a hiányzás okáról, várható időtartamáról. Ekkor szükséges az étkezést is lemondani
Őrmezei Általános Iskola Házirend
11
 igazolatlan mulasztás esetén a következő fegyelmező intézkedések alkalmazandók:
igazolatlan óra vagy 3 késés = osztályfőnöki figyelmeztetés
három igazolatlan óra vagy egy igazolatlan nap = osztályfőnöki intés
három igazolatlan nap = igazgatói intés
Két igazolatlan óra után az osztályfőnök értesíti az iskola gyermekvédelmi felelősét, aki megteszi a törvény által előírt lépéseket.
A fenti kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után.
8 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje
1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelői felügyelettel használhatják.
2. Az iskola épületébe érkező szülők illetve felnőttek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. A szülők a fogadóórák, szülői értekezletek és egyéb rendezvények kivételével csak az iskola aulájában tartózkodhatnak.
3. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre meghívhatóak azok az „öregdiákok”, akik egykor öregbítették iskolánk hírnevét és magatartásukkal alkalmazkodnak a Házirendhez.
4. Az óraközi szünetekben a tanulók a tanteremben, az iskola emeleti folyosóin, valamint a felsősök az iskola aulájában tartózkodhatnak.
5. Az osztályok öltözőjüket négy évig használják, rendjéért, tisztaságáért a diákok felelnek. A helyiségeket vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani.
6. Az ebédlőben csak tanári felügyelettel, csoportbeosztás szerint étkezhetnek a tanulók.
7. A könyvtár minden tanuló számára látogatható, a kölcsönzés ingyenes.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
12
9 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
az iskola tulajdonának megóvásáért
az iskola rendjéért, tisztaságának megőrzéséért
a tűz-, a baleset-, és a munkavédelmi szabályok betartásáért
az SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazottak betartásáért.
Minden tanuló feladata:
 vegyen részt a kötelező és a választott foglalkozásokon
 tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének
 vigyázzon környezetének tisztaságára és erre másokat is figyelmeztessen
 közreműködjön környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában
 tartsa meg az iskolához tartozó területek használati rendjét
 kezelje megfelelően a rábízott eszközöket
 tartsa tiszteletben az iskola dolgozói, illetve tanulótársai emberi méltóságát, jogait
 tartsa be a Házirendben foglaltakat
9.1 Tanulói felelősök
9.1.1 Osztályonként két-két hetes
A hetesek megbizatása egy hétre szól. A heteseket az osztálynévsor alapján az osztályfőnök jelöli ki. Ha a hetes hiányzik helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
Feladataik:
 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről (tiszta tábla, kréta, szellőztetés, stb.)
 az órát tartó nevelőnek jelentik az osztály hiányzó tanulóit
 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a rendetlenkedőket figyelmeztetik
 az óra végén a táblát letörlik, lekapcsolják a világítást
 a szemetet összeszedetik vagy szedik, és utolsónak hagyják el a termet
 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a terembe, értesítik az iskolavezetést
9.1.2 Naplófelelősök
A naplófelelősök megbizatása egy félévre szól. Feladatuk, hogy az osztálynaplót az óraközi szünetekben a következő tanórára vigyék.
A naplóba betekinteni csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében lehet.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
13
9.1.3 Tantárgyi felelősök
A tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, így az órákhoz szükséges eszközök biztosítását (szertáros, térképfelelős ).
10 Tanórán kívüli foglalkozások
10.1 Napközi otthon és tanulószoba
1. Tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-6. évfolyamon napközi, 7-8. évfolyamon tanulószoba működik.
2. A napközi otthonba és a tanulószobára való felvétel a szülő kérésére történik, és minden felügyeletre szoruló tanuló felvételt nyer. A tanulószobai felvétel az év elején, de tanári javaslatra évközben is lehetséges. A napközire vonatkozó igényt az év végén mérjük fel.
3. Az őszi-, téli-, tavaszi szünetekben és a tanítás nélküli munkanapokon a szülők igényei szerint összevont napközi ügyeletet szervezünk.
4. A napközis foglalkozások a tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek a kijelölt tanteremben.
5. Diákétkeztetés:
 1-8. osztályig háromféle étkezés vehető igénybe: reggeli, ebéd, uzsonna, illetve ezek kombinációi
 Az étkezési térítési díjat a megadott időpontokban kell befizetni a választott módon, csekk vagy átutalás formájában
 A hiányzó tanuló étkezési díját csak akkor lehet visszatéríteni, ha a szülő egy nappal előtte lemondja reggel 9 óráig a titkárságon
 Minden tanulónak ügyelnie kell a kulturált étkezés szabályaira, az ebédlő rendjére és tisztaságára
 Az ebédlőből ételt kivinni csak a pedagógus engedélyével szabad
 Az ebédlőben csak az iskola diákjai és dolgozói tartózkodhatnak
6. A napközis vagy tanulószobai hiányzást is igazolnia kell a szülőnek.
7. Idő előtti távozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján lehetséges.
8. A napközis csoportok felelősi rendszerét az azt vezető pedagógus határozza meg.
10.2 Egyéb tanórán kívüli elfoglaltságok
1. A délutáni tanórán kívüli foglakozások 12.30 órától 16.30 óráig az igazgató engedélyével szervezhetők.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
14
2. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket lehetőség szerint előre értesíteni kell.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokra (sportkör, szakkör) a jelentkezés önkéntes, a tanév elején történik, és egy tanítási évre szól.
4. Felzárkóztató- és egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A foglalkozásokon való részvétel kötelező, felmentést az iskola igazgatója adhat a szülő írásbeli kérelmére.
5. A tanórán kívüli távolmaradást is igazolni kell.
6. Különféle (szaktárgyi, sport, művészeti) versenyek, vetélkedők évenkénti rendszeres szervezését a tanítók, szaktanárok biztosítják a tanulók számára.
7. 8.Az iskolai énekkar meghatározó szerepet tölt be az intézmény kulturális és közösségi életében.
8. A versenyeken részt venni és az énekkar tagjának lenni megtiszteltetés és felelősség is egyben. Ezen tanulóktól elvárható, hogy a legjobb tudásuk szerint képviseljék iskolánkat.
9. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe a tanulók és a pedagógusok.
10. A könyvtár használata:
 a beiratkozás egyénileg történik év elején vagy folyamatosan év közben
 a könyvek kölcsönzése ingyenes
 a könyvek megállapított ideig kölcsönözhetők
 folyóiratok, kézikönyvek (szótárak lexikonok) helyben olvashatók
 ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, megrongálja, köteles megtéríteni a kárt
 minden tanulónak a tanítási év végéig minden könyvtartozását rendezni kell
 más iskolába történő távozáskor a kölcsönzött könyveket hiánytalanul le kell adni
 tanítási szünetben a könyvtár zárva tart
11 A tanulók közösségei
11.1 Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Minden osztályban osztályfőnök helyettes is segíti a közösség formálását.
2. Negyedik osztálytól a tanulók maguk közül két képviselőt választanak a diákönkormányzat vezetőségébe.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
15
11.2 Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti, az osztályok küldöttei és az általuk választott vezetőség irányítja.
3. A tanulók nagyobb közösségének egy osztályközösséget tekintünk, melyet érintő kérdésekben véleményezési jogot a diákönkormányzat gyakorol.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
5. A diákönkormányzat évente egy tanítás nélküli munkanap programját meghatározhatja. Ennek a programnak az időpontjáról és szervezéséről ki kell kérni a nevelőtestület jóváhagyását.
11.3 Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal –májusban- diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős.
3. A diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot képviselő tanár, és a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. Az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
12 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szabályozó intézkedések
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, ellátását, a kötelező védőoltásokat, a pályaválasztás előtti vizsgálatot, a szakorvoshoz irányítást intézményünkben az iskolaorvos és az iskola védőnője biztosítja. Évenként egy alkalommal fogászati ellenőrzésen vehetnek részt tanulóink. A tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát a védőnő végzi.
A tanuló kötelessége, hogy:
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét
 betartsa és társaival betartassa a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat
Őrmezei Általános Iskola Házirend
16
 azonnal jelentse az iskola felnőtt dolgozójának, ha saját vagy társait veszélyeztető helyzetet, vagy tevékenységet illetve eseményt vagy balesetet észlel
 jelentse nevelőjének, ha rosszul érzi magát, vagy megsérült
 megismerje -az évenkénti gyakorlat alapján- az épület kiürítési tervét veszély, tűz rendkívüli esemény (természeti katasztrófa, robbanás…) esetén betartsa a felnőttek utasításait, ill. a begyakorolt kiürítési tervben szereplő előírásokat.
13 Az iskolán kívüli rendezvények
1. Az iskola által szervezett erdei táborban, múzeumlátogatásokon, egy - vagy többnapos tanulmányi kirándulásokon, illetve egyéb rendezvényeken minden tanulónak joga van részt venni. Magatartási problémák esetén a nevelőtestületnek jogában áll a tanuló részvételét elbírálni. A felmerülő költségeket a szülő vállalja. A kirándulást a szülők anyagi lehetőségei, és vállalása alapján kell megszervezni. Az iskola az éves költségvetés függvényében a rászorulóknak támogatást adhat, az elosztásnál kikéri a DÖK véleményét.
2. Az iskolán kívüli, az iskola által szervezett rendezvényeken a házirend szabályai érvényesek. Szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol, a drog, vagy bármilyen egészségre ártalmas szer fogyasztása, terjesztése, illetve az ezekkel való kereskedelem.
Őrmezei Általános Iskola Házirend
17
14 Jutalmazások
Iskolánk tanulói, közösségei kiemelkedő tevékenységekért jutalmazásban részesülhetnek.
A jutalmazások formái:
 szaktanári dicséret
 osztályfőnöki dicséret, DÖK dicséret
 igazgatói dicséret
 tantestületi dicséret
 szabadnap 100 jeles osztályzat, vagy 10 igazgatói dicséret és jó tanulmányi eredmény esetén.
Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:
 kiemelkedő tanulmányi eredmény
 példamutató szorgalom
 a versenyeken, a pályázatokon való eredményes részvétel
 az iskola érdekében végzett tevékenység
 kiemelkedő sporttevékenység.
15 Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki a házirendben foglaltakat megsérti, tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, igazolatlanul mulaszt, az alábbi fegyelmező intézkedésekben részesül, a fokozatosság elvének figyelembe vételével. Súlyosabb esetben a fokozatosság elve nélkül.
Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói szóbeli, majd írásbeli:
 figyelmeztetés
 intés
 megrovás
15.1 Fegyelmi eljárás
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás indítható NKT 58. §-a, melyről az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt és írásban értesíti a szülőt (gondviselőt). Súlyos kötelességszegés - minősített eset - mindenképpen:
 az agresszió minden formája, a másik ember bántalmazása, méltóságának megsértése, testi épségének tudatos veszélyeztetése
 a szándékos károkozás, rongálás
 bármilyen fegyver behozatala az iskolába
 az egészségre ártalmas szerek, dohányáru, szeszesital, drog iskolába hozatala, fogyasztása, terjesztése, az ezekkel történő kereskedelem
Őrmezei Általános Iskola Házirend
18
 mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján is bűncselekménynek minősülnek.
Az értesítésben felhívja az iskola a szülő (gondviselő) figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételére. A fegyelmi indítása előtt nem kell minden fegyelmi büntetési formát kimerítenie a tanulónak.
Fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések:
 megrovás,
 szigorú megrovás
 kedvezmények csökkentése, megvonása
 áthelyezés másik osztályba vagy iskolába
Rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén az iskolának lehetősége van –tanköteles korú tanulóval szemben is – a következő döntéseket hoznia:
 eltiltás a tanév folytatásától, (NKT 58. § (4))
 kizárás az iskolából (NKT 58. §. (4)).
Ebben az esetben a NKT 58. § (5) bekezdésében leírtak szerint kell eljárni.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
15.2 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás
1. Az egyeztető eljárást, a fegyelmi eljárás értesítésének kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban kérvényezheti a kötelességszegő szülője (gondviselője).
2. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
3. Amennyiben az egyeztető eljárás 15 napon belül nem vezetett eredményre a fegyelmi eljárás folytatódik.
4. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója által megbízott vezető vagy pedagógus vezeti le. Részt vesz a szülői szervezet elnöke, a DÖK segítő tanár, a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott felelős és a fegyelmi bizottság tagjai.
5. Az eljárásról jegyzőkönyv készül.
16 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha:
 felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól magántanulói státusza miatt,
 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján – engedélyezi osztályozó vizsga letételét.
2. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv elvárható követelményei szerint, a szaktanár határozza meg. Azokat és a vizsga időpontját írásban átadja a szülőnek (gondviselőnek) az osztályozó vizsga időpontja előtt legalább 60 nappal. Formái:
 Személyes találkozás alkalmával
 Ajánlott küldeményként
Őrmezei Általános Iskola Házirend
19
3. Amennyiben a vizsgázó az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy nem teljesítette a tantárgyi elvárható követelményt, az adott évfolyamot ismételnie köteles.
17 A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai minden érintett személy számára nyilvánosak.
2. Megtekinthető:
 az iskola irattárában
 az iskola könyvtárában
 az iskola igazgatójánál és helyettesénél
 az osztályfőnököknél
 az Iskolaszék elnökénél.
3. A házirendet az iskolába történő beíratáskor a szülőnek át kell adni a közoktatási törvény előírásainak megfelelően.
4. Ha a házirend módosításra kerül, az osztályfőnöknek tájékoztatni kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán
 a szülőket szülői értekezleten.
5. A házirend rendelkezéseinek a tanulóra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán
 a szülőkkel szülői értekezleten.(megismerését aláírásával igazolja).
6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy előre egyeztetett időpontban.
18 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatja a nevelőtestület, és véleményét eljuttatja az iskola igazgatójához.
4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az Iskolaszék véleményét.
5. Az iskola igazgatója, a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az Iskolaszék véleményének figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend
Őrmezei Általános Iskola Házirend
20
elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és az Iskolaszék egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten.
7. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.
Budapest, 2013. március
Őrmezei Általános Iskola Házirend
21
19 Az Őrmezei Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2013. év március 25. napján tartott ülésén megtárgyalta, és véleményezte.
Kelt: Budapest, 2013. március 25.
…………………………………….
Iskolai diákönkormányzat elnöke
Az iskolai házirendet az Iskolaszék 2013. év március 25. napján tartott ülésén megtárgyalta, és véleményezte.
Kelt: Budapest, 2013. március 25.
………………………………
Iskolaszék elnöke
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 25. napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: Budapest, 2013. március 25.
………………………………
Iskola igazgatója